Sitemap

SlowoNp
ubezwłasnowalniać pozbawiać wolności, odbierać wolność 
ubezwłasnowolniać zamykać, pozbawiać wolności 
ubiegać się o coś szukać, poszukiwać 41 
ubierać się w coś naciągać, zarzucać 17 
ubiór niestosowny nieodpowiedni, nieprawidłowy 
ubranie ocieplane ciepły, grube 
uchwycić wzrokiem dojrzeć, odnotować 14 
uchwytny dla ucha słyszalny 
uchylić kapelusza uściskać, uścisnąć 
uchylić przyłbicy ujawniać się, odkrywać się 
ucieczka z lekcji wagary, baje 
uciekać od czegoś pozbywać się, wyzwalać się 21 
uciszyć na zawsze rozwalać, nabić 63 
uczestnik kolonii kolonista 
uczęszczać gdzieś chodzić, być członkiem czegoś 
uczuciach ogarnąć porwać, przeniknąć 17 
uczuć ochłodzenie oziębienie, zobojętnienie 
uczynić bezsilnym razić, związać 12 
uczynić trudności zablokować, zawadzić 30 
uczynić ustępstwa kapitulować, poddać się 39 
uczynić widocznym odkryć, odsłonić 
uczynienie zadość realizacja, dostosowanie 
udawać się dokądś ruszać, posuwać 26 
udawać się gdzieś iść, zdążać 
udawać się z kimś odprowadzać, dotrzymywać towarzystwa komuś 
uderzać na trwogę trwożyć, uprzedzać 16 
udział procentowy procent, odsetek 
udzielać aprobaty przyjmować, przytwierdzać 58 
udzielać koncesji dopuszczać, koncesjonować 
udzielać poparcia sprzyjać, popierać 13 
udzielać pożyczki dawać, użyczać 
udzielać promocji promować, kwalifikować do następnej klasy 
udzielać upomnień krytykować, gromić 10 
udzielać wsparcia wyciągać, pomagać 
udzielać zapomogi wspomagać, sponsorować 
udzielić amnestii ułaskawić, amnestionować 
udzielić aprobaty przytwierdzić, potwierdzić 42 
ugasić pragnienie napompować się, nażłopać się 
uintensywniać się przyśpieszać, postępować 67 
uiszczać za kogoś zakładać, wykładać 
ujawnić nieprawdę odkryć, odtajnić 10 
ujednoznacznienie zdefiniowanie, uszczegółowienie 
układać się w coś wiązać się, składać się na coś 
układać w kolumny łamać, formować kolumny 
ukochany ukochana sympatia, miłość 
ukonstytuować się wystąpić, pojawić się 40 
ukrywać się kogoś uciekać, unikać 
ukulturalniać się doskonalić się, kształtować się 11 
ulec pauperyzacji zubożeć, zmarnieć 15 
ulec rozgromieniu pójść w rozsypkę, ulec rozbiciu 
ulec zmniejszeniu zmaleć, stopnieć 10 
ulegać asymilacji zespalać się, adaptować się 11 
ulegać deformacji deformować się, wypaczać się 
ulegać integracji łączyć się, zbliżać się 21 
ulegać niszczeniu ginąć, degenerować się 16 
ulegać odłączeniu oddzielać się 
ulegać opóźnieniu przesuwać się, opóźniać się 
ulegać rozkładowi gnić, psuć się 
ulegać zaognieniu jątrzyć się, zaogniać się 
ulegać zestaleniu kamienieć, twardnieć 
ulegać złudzeniom mieć nadzieję, oszukiwać się 15 
ulegający wpływom miękki, chwiejny 
ultrakonserwatyzm tradycyjność, konserwatyzm 
ultranacjonalista ekstremista 
ultranacjonaliści ekstremiści 
ultranowoczesność nowoczesność, pomysłowość 25 
umacniać w wierze agitować, dynamizować 22 
umieszczać gdzieś umieszczać, rzucać 
umiędzynaradawiać udostępniać, rozpuszczać 54 
umiędzynarodawiać rozwijać, rozprzestrzeniać 27 
umilać komuś czas zajmować, bawić 
umilić komuś czas rozerwać, zająć 
umocnienie ziemne okop, szaniec 
umocowany prawnie statutowy, oficjalny 
umożliwiać odbiór udostępniać, otwierać 12 
umrzeć dla świata zakopać się, zaskorupić się 49 
unieruchamiać coś wyłączać, zatrzymywać 
unieszczęśliwiany gnieciony, ciemiężony 18 
unieszczęśliwiony draśnięty, poraniony 11 
unieszkodliwienie skrępowanie, związanie 21 
unieśmiertelniony utrwalony, sfotografowany 
uniezależniać się uwalniać się, wyzwalać się 31 
uniformizować się upodabniać się, wyrównywać się 
uniwersalistyczny szeroki, generalny 17 
unosić się w górę odrywać się od ziemi, podrywać się 
unosić się wysoko sunąć, wznieść się 
unowocześniać się przekształcać się, przebudowywać się 13 
upadek moralności rozkład, zepsucie 62 
upamiętnić siebie zostawić ślad, unieśmiertelnić siebie 
uparty jak kozioł twardy, bezwzględny 48 
uporać się z kimś pobić, pokonać 26 
uporczywe dążenie gonitwa, usiłowanie 
upowszechniać się ogarniać, przenikać 100 
upowszechnianiany popychany, lansowany 
upowszechnieniowy promocyjny, popularyzacyjny 
uprawdopodobniony udokumentowany, zatwierdzony 16 
uprawiać agitację agitować, aktywizować 19 
uprawiać chałturę dorabiać, chałturzyć 
uprzedzać o czymś rozgłaszać, rozpowiadać 29 
uprzykrzający się obrzydły, natarczywy 13