Sitemap

SlowoNp
recenzent teatralny krytyk 
recenzentka cnotka, cięty język 23 
recenzja enuncjacja, głos 61 
recenzje krytyka, twórczość krytyczna 
recenzować kontrolować, weryfikować 28 
recenzowanie ocenianie 
recenzowany interpretowany, klasyfikowany 15 
recenzyjka interpretacja, komentarz 12 
recepcja przyjęcie, bal 48 
recepcjonista portier, recepcjonistka 
recepcjonistka portier, recepcjonista 
recepis pokwitowanie, poświadczenie 10 
recepta pomoc, porada 50 
receptor komórka, czujnik 
receptura kompozycja, skład 
recepturka gumka, frotka 
recepty warsztaty, tryby 
receptywny bierny, odbiorczy 
reces zwłoka 
recesja załamanie, zapaść 50 
recesyjny impasowy, kryzysowy 
recesywny wsteczny, regresyjny 
rechot wycie, śmieszek 13 
rechotać ryć, rżeć 30 
rechotać się ryć, rżeć 31 
rechotanie chichotanie, rechot 
rechotliwie szorstko, piskliwie 12 
rechotliwy gruby, niski 30 
recital benefis, przedstawienie 11 
recitalowy koncertowy, muzyczny 
recycling utylizacja, recykling 
recydywa element, banda 58 
recydywista opryszek, apasz 38 
recydywistka złodziejka, kryminalistka 
recykling wykorzystanie, przerób 
recypować kopiować, naśladować 32 
recyrkulacja utylizacja, recykling 
recytacja deklamacja, mówienie z pamięci 
recytacyjny artystyczny, deklamatorski 11 
recytator dyskutant, referent 12 
recytatora podium 
recytatorka deklamatorka, referentka 
recytatorski artystyczny, teatralny 16 
recytować wymieniać, odczytywać 31 
recytowanie mówienie, deklamowanie 
redagować redukować, korygować 22 
redagowanie obmyślanie, koncypowanie 20 
redagowany przygotowywany, sporządzany 11 
redakcja opracowanie, obróbka 10 
redakcyjna stopka 
redakcyjny wprowadzający, edytorski 
redaktor wydawca, pismak 20 
redaktorka eseistka, dziennikarka 11 
redaktorski redakcyjny, dziennikarski 
redan fort, bastion 
redegradacja rewitalizacja 
redemptorysta zakonnik, mnich 
redemptorystki zakon 
redukcja ulga, osłabienie 80 
redukować układ, odejmować 199 
redukować coś zmniejszać, ograniczać się 
redukować do czegoś ograniczać, sprowadzać 
redukować się kurczyć się, zniżać się 44 
redukowanie minimalizacja, lekceważenie 50 
redukowany nacinany, obcinany 25 
reduktor ogranicznik, rozcieńczalnik 
redundancja nadmiar, nadmiarowość 
redundantnie nadmiernie 
redundantny słaby, denny 73 
reduplikacja podwojenie 
reduta filar, fort 21 
redyk wypas 
redyska rzodkiewka, redźka 
redystrybucja zaopatrzenie, rozpowszechnianie 13 
redźka rzodkiewka, redyska 
reedycja publikowanie, edycja 12 
reeksport wywóz, eksport 
reeksportować wywieźć, eksportować 
reelekcja wybór, selekcja 
reemigracja emigracja, powrót 
reemigrant repatriant 
reemigrować zawracać, nawracać 14 
reemigrowanie cofanie, wracanie 
reemisja emisja, wypuszczenie 
refektarz stołówka, jadalny 
referacik opracowanie, studium 13 
referat tekst, opracowanie 65 
referencja nawiązanie, odniesienie 
referencje informacja, opinia 16 
referencyjny wzorcowy 
referendarz arbiter, inkwizytor 11 
referendum elekcja, wybory 
referent dyskutant, gryzipiórek 39 
referentka osoba urzędowa, recytatorka 15 
referować ciągnąć, rozpuszczać 218 
referowanie demonstrowanie, eksponowanie 21 
referujący relacjonujący 
refinansować wspomagać, finansować 13 
refinansowanie dotowanie, finansowanie 10 
refinansowany wspomagany, sponsorowany